FÖRETAGET

Verkställande direktör Marko Potka, RAP. Potka har över 15 års erfarenhet av byggherreskap, projektledning samt entreprenadarbete. Vårt kontor är beläget i Vasa, varifrån vi sköter arbetet i regionerna Österbotten och Södra Österbotten. Vi sköter om projekt från egnahemshus till köpcentrum.

GRUNDSTENARNA I ETT FRAMGÅNGSRIKT PROJEKT:

Ett framgångsrikt projekt kräver en målmedveten och yrkesmässig byggherre eller en av denne anställd projektschef. Till projektets planerare bör, med iakttagande av objektets krav, väljas fackmän som har tillräckliga färdigheter och kunskaper samt erfarenhet av motsvarande objekt och lösningar. Projektplaneringen är projektets viktigaste arbetsskede. Under projektplaneringen fastställs beställarens behov, förverkligandets kostnads- och tidtabellsramar samt kvalitets- och servicegradskraven. Under projektplaneringen låser man fast de för förverkligandet mest betydelsefulla och dyraste lösningarna. Oberoende av projektets entreprenadform bör entreprenörerna väljas bland de av branschens experter, vars kapacitet, kvalitativa kunnande samt tillvägagångssätt lämpar sig för arbetets omfattning och krav. Arbetsplatsorganisationen bör ha tillräckligt med erfarenhet och yrkeskunskap för projektets förverkligande. För att säkerställa arbetets fortlöpande process bör alla projektets parter hålla sig till den överenskomna tidtabellen. Tidtabellen styrs och granskas med olika delmål och deadlines. Kvaliteten och nivån på slutresultatet säkras med en tillräcklig planering på detaljnivå, planering av arbetet på förhand samt med modellmonteringar. Ett av byggnadskontrollantens viktigaste uppgifter är att tillsammans med entreprenören försäkra sig om att de valda materialen, arbetsmetoderna samt arbetsförhållandena är rätt och att det önskade slutresultatet uppfylls med dessa. För att projektet skall fortskrida enligt tidtabellen, inom önskade kostnadsramar samt till önskade kvalitet krävs yrkesskicklighet, yrkesstolthet, samarbete samt lojalitet av alla parter.